مسابقه عكس

مسابقه عكس مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني:

"اولين كنفرانس مديريت مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني" با هدف كاهش مخاطرات در معادن،‌ تونلهاي راه،‌ تونل هاي انحراف آب، تونلهاي متروي شهري،‌مغار سدها و ديگر فضاهاي زيرزميني ارائه گرديده است. بر اين اساس و با توجه به رسالت مربوطه مسابقه عكسي در اين زمينه به صورت جانبي در كنار كنفرانس برگزار خواهد شد. لذا از علاقه مندان در اين حوزه خواهشمند است تصاوير خود با موضوع مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني را تا تاريخ 15/10/94 به آدرس ايميل دبيرخانه كنفرانس(hmmu1.conf@gmail.com) ارسال نمايند. به نفرات اول تا سوم اين مسابقه جوايز نفيسي اهدا خواهد شد. 

طراحی سایت پافکو