نمايشگاه جانبي


شرايط فيمابين برگزار كننده كنفرانس و مراكز شركت كننده در غرفه نمايشگاه جانبي كنفرانس:

1)      غرفه در سالن مركزي كنفرانس و مجهز به تجهيزات پيش ساخته (ميز و صندلي، کتيبه، پريزبرق و...)

        به قيمت هر متر مربع1800000 ريال (12 تا30 متر مربع ) و به تعداد محدود قابل ارائه است.

2)     تسهيلات ويژه :

درصورت ثبت نام در نمايشگاه تا 3 ماه قبل از برگزاري كنفرانس(تاريخ: 25/08/1394) براي قيمت ارائه شده 20 درصد و  تا دو ماه قبل از برگزاري كنفرانس (تاريخ 25/09/1394) 10 درصد تخفيف به شركت هاي اجاره كننده غرفه ها ارائه خواهد گرديد.

در صورت برپايي غرفه، اجازه تبليغات سازمان /شرکت برپاکننده غرفه در پنل هاي ويژه تبليغات محيطي کنفرانس داده خواهد شد.

3) نحوه پرداخت هزينه اجره غرفه:

   100% هزينه اجاره غرفه ريالي + 8 % "ماليات بر ارزش افزوده "بر اساس متراژ درخواستي بايد به صورت چک به تاريخ روز ويا به شماره حساب: 52/17775973 بانک ملت محموديه - بنام پژوهشکده سوانح طبيعي واريز گردد.

4) پرداخت وجه به ستاد برگزاري پس ازآخرين مهلت ثبت نام و يا پس از تکميل ظرفيت سالنهاي  تحت پوشش تعهدي جهت تخصيص غرفه براي برگزار کننده ايجاد نمي نمايد و کل وجه در صورت عدم امکان تخصيص غرفه به متقاضي مسترد خواهد گرديد.

5) در صورت انصراف از حضور يا کاهش متراژ در خواستي تا يک ماه قبل از برگزاري نمايشگاه پس از اعلام کتبي شرکت کننده و تائيد برگزار کننده 50% وجه پرداختي مسترد مي گرددو در صورت حصول انصراف يا تقاضاي کاهش متراژکمتر از يک ماه قبل از برگزاري نمايشگاه هيچ وجهي به شرکت کننده مسترد نخواهد گرديد.

6)  در صورت بروز وقايع پيش بيني نشدهتغيير قوانين جاري که از حيطه اختيار برگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو نمايشگاه شود وجهي به شرکت کنندگان قابل برگشت نخواهد بود.

7) دريافت وجه نقد از مشارکت کنندگان توسط برگزار کننده به هيچ وجه امکان پذير نمي باشد لذا خواهشمند است هزينه برپايي غرفه حتما به صورت چک به تاريخ روز ويا واريزبه شماره حساب فوق الذكر به ستاد برگزاري پرداخت گردد.

8) تصوير فرم تائيد و ممهورشده ثبت نام نمايشگاه توسط دبيرخانه پس از طی مراحل مالی برای مشارکت کننده ارسال خواهد شد.

 مرحله نهايي ثبت نام در نمايشگاه و اجاره غرفه:

تکميل و ارسال فرم اجاره غرفه و فيش واريزی به دبيرخانه کنفرانس.

تكميل و ارسال فرم تعهدنامه غرفه داران به دبيرخانه کنفرانس و تماس با مسئول نمايشگاه کنفرانس (تلفن 22007466)

 مهلت ثبت نام جهت اجاره غرفه ها حداکثر تا تاريخ 30دي ماه1394 ميباشد.

طراحی سایت پافکو